BIBLIOGRAPHY

I have gathered here all the references from my case study and grouped them to books, articles and internet.

BOOKS:

 • Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus. Vastapaino, Tampere, 1993Alexander,
 • Almendinger, Philip and Tewdwr-Jones, Mark (eds.): Planning futures. New directions for planning theory. Routledge, London, 2002
 • Appleyard, Donald: Planning a Pluralist City. The MIT Press, 1976
 • Altman, Irwin and Chemers, Martin: Culture and Environment. Cambridge University Press, 1984
 • Autio, Vilma. Maailma kylässä Meri-Rastilassa. Näkökulmia monikulttuuristen asuinalueiden kehittämiseen. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos, 2015
 • Blundell Jones, Peter, Petrescu Doina and Till, Jeremy, (eds.): Architecture and Participation. London Spon Press, 2005
 • Botero, Andrea: Expanding Design Space(s). Design in Communal Endeavors. Aalto University publication series, doctoral dissertations 85/2013. Aalto arts Book, Helsinki, 2013
 • Brøgger, Jan: Kulturforståelse, En nøkkel til vår internasjonal samtid. N.W.Damm & Søn A/S, Oslo, 1993
 • Brøgger, Jan: Sosialantropologisk samfunnsforståelse. N.W. Damm & Søn A/S, Gjøvik, 1994
 • Christopher: A Pattern Language. Oxford University Press, New York, 1977Alexander,
 • Christopher: The Timeless Way of Building. Oxford University Press, New York, 1979
 • Dhalmann, Hanna: Yhden uhka, toisen toive? Somalien ja venäläisten asumistoiveet  etnisen segregaatiokehityksen valossa. Helsingin yliopisto, Helsinki, 2011
 • Eagleton, Mary (ed.): A Concise Companion to Feminist Theory. Blackwell Publishing Ltd, Malden, Oxford, Melbourne, Berlin, 2003
 • Epstein, A.L: The Craft of Social Anthropology. Tavistock Publications, London, 1967
 • Fast, Mia, Kröger, Miia and Yoshizumi, Päivi: Empowering Immigrant Women through the Neighborhood Café. Laurea University of Applied Sciences, Espoo, 2010
 • Flick, Uwe: An Introduction to Qualitative Research. Sage Publications Ltd, Trowbridge, Wiltshire, 2002
 • Gannon, Martin J: Understanding Global Cultures. Sage Publications, 1994
 • Geertz, Clifford: The Interpretations of Cultures. Basic Books, 1973
 • Gehl, Jan: Byer for mennesker. Bogvaerket, 2010
 • Gehl, Jan: Life Between Buildings, Using Public Space. Arkitektens Forlag, Skive, 1996
 • Gehl, Jan and Svarre, Birgitte: How to Study Public Life. Islandpress, 2013
 • Gibson, James J.: The Ecological Approach to Visual Perception. Psychology Press, New York, 2015
 • Gothóni, Raili and Siirto, Ulla: Pakolaisuudesta kotiin. Helsinki University Press, Tallinna, 2016
 • Grönfors, Martti: Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. WSOY, Juva, 1982
 • Hall, Edward T.: The Hidden Dimension. Anchor Books, New York, 1990
 • Hall, Edward T. and Reed, M.: Understanding Cultural Differences. Intercultural Press Inc., Maine, 1990
 • Hannerz, Ulf: Exploring the City. Columbia University Press, 1980
 • Hannerz, Ulf: Inquiries into ghetto culture and community. Columbia University Press, New York, 1969
 • Hastrup, Kirsten and Hervik, Peter (eds.): Social Experience and Anthropological knowledge. Routledge, 2015
 • Hillier, Jean and Metzger, Jonathan (eds.): Connections. Exploring Contemporary Planning Theory and Practice with Patsy Healey. Ashgate Publishing Limited, Dorchester, 2015
 • Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko and Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä Oy, Tampere, 1998
 • Hirvi, Laura and Snellman, Hanna: Where Is the Field? The Experience of Migration Viewed through the Prism of Ethnographic Fieldwork. Studia Fennica Ethnologica 14. Finnish Literature Society, Vantaa, 2012
 • Horelli, Liisa (ed.): New Approaches to Urban Planning. Insights from Participatory Communities. Aalto University Publication series Aalto-ST 10-2013. Aalto University, School of Engineering, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, YTK – Land Use Planning and Urban Studies Group, Helsinki, 2013
 • Hou, Jeffrey (ed.): Insurgent Public Space. Guerilla Urbanism and the Remaking of Contemporary Cities. Routledge, Abingdon, 2010
 • Idiagboff-Prince, Omo, Nyameke, Afiba and Ojomo, Laura: Housing needs of Somalis living in Suvela. Laurea University of Applied Sciences, Espoo, 2010
 • Inam, Aseem: Designing Urban Transformation. Routledge, New York and Abingdon, 2014
 • Jyrämä, Annukka and Mattelmäki, Tuuli (eds.): Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin. Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI 1/2015. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto ARTS Books, Helsinki, 2015
 • Järviluoma, Helmi, Moisala, Pirkko and Vilkko, Anni: Gender and Qualitative Methods. Sage Publications Ltd, 2003
 • Kimbell, Lucy: The Service Innovation Handbook: templates – cases – capabilities. Bis Publishers, Amsterdam, 2014
 • Koivisto, Mikko and Miettinen, Satu (eds.): Designing Services With Innovative Methods. Publication series of the University of Art and Design Helsinki 93 B. Kuopion muotoiluakatemia, 2011
 • Kokkonen, Juha, Seppänen, Marjaana and Haapola, Ilkka: Lähiöiden kehittäminen Suomessa. Kokemuksia asukkaiden osallistumisesta. Helsingin yliopisto, 2009
 • Koskinen, Ilpo, Zimmermann, John, Binder, Thomas, Redström, Johan and Wensveen, Stephen: Design Research Through Practice. From the Lab, Field and Showroom. Elsevier Inc., China, 2011
 • Lee, Joyce: Visioning Diversity: Planning Vancouver’s Multicultural Communities. A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts in Planning. University of Waterloo, Waterloo, 2002
 • Lynch, Kevin: The Image of the City. The M.I.T. Press, The United States of America, 1988
 • Maisala, Pertti: Espoo – oma lukunsa: kaupunkisuunnittelun, kaupunkirakentamisen ja kaavoitushallinnon kehitys vuoteen 2000. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Espoo, 2008
 • Martikainen, Tuomas and Tiilikainen, Marja: Maahanmuuttajanaiset. Kotoutuminen, perhe ja työ. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 46/2007. Väestöliitto, Helsinki, 2007
 • Meroni, Anna and Sangiorgi, Daniela: Design for Services. Design for Social Responsibility Series. Gower Publishing Limited, 2011
 • Miettinen, Satu (ed.): Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus ry, Teknologiainfo Teknova, 2014
 • Miettinen, Satu (ed.): Palvelumuotoilu: uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Teknologiateollisuus ry, Savonia-ammattikorkeakoulu (Kuopion muotoiluakatemia), Teknologiainfo Teknova, 2011 (TKK)
 • Miettinen, Satu and Valtonen, Anu (eds.): Service Design with Theory. Discussions on Change, Value and Methods. Lapland University Press, Vantaa, 2013
 • Mohamadi, Asal: Muslim Women’s Experience in Urban Public Spaces in a Multicultural American Context. A doctoral dissertation, Florida State University, Department of Urban and Regional Planning. ProQuest LLC, Ann Arbor, 2010
 • Nelson, Lise and Seager, Joni: A Companion to Feminist Geography. Wiley-Blackwell, 2004
 • Nevanlinna, Tuomas and Relander, Jukka: Espoo – totuus Suomesta. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Porvoo, 2000
 • Norberg-Schulz, Christian: Genius Loci. Towards A Phenomenology of Architecture. Academy Editions, London, 1980
 • Nyman, Kaj: Talojen kieli. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1998
 • Orum, Anthony M. and Neal, Zachary P. (eds.): Common ground? Readings and Reflections on Public Space. Routledge, New York, 2010
 • Pehkonen, Aini: Maahanmuuttajan kotikunta. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 52, Pole-Kuntatieto Oy, Vammala, 2006
 • Perera, Nihal: People’s Places. Coping, Familiarizing, Creating. Routledge, New York and Abingdon, 2016
 • Petrescu, Doina (ed.): Altering Practices. Feminist Politics and Poetics of Space. Routledge, Oxford, 2007
 • Puustinen, Sari: Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivinen käänne. Frenckellin kirjapaino Oy, Espoo, 2006
 • Rapoport, A. Human Aspects of Urban Form, Towards a Man-Environment Approach to Urban Form and Design. Pergamon Press, Oxford, 1977
 • Ray, Lucas: Research methods for architecture. Ebook. Laurence King Publishing, 2016
 • Reinius, Fredrik: Stadsplanering ur ett genusperspektiv. Examensarbete inom samhällsbyggnad. KTH, Institutionen för Samhällsplanering och miljö, Avdelningen för urbana och regional studier, Stockholm, 2011
 • Rendell, Jane, Penner, Barbara and Borden, Iain (eds.): Gender – Space – Architecture. An interdisciplinary introduction. Taylor & Francis e-library, 2000
 • Rogers, Alisdair ja Vertovec, Steven (eds.): The Urban Context: Ethnicity, Social Networks, and Situational Analysis. Oxford, Berg, 1995
 • Saad-Sulonen, Joanna: Combining Participations. Expanding The Locus Of Participatory E-Planning By Combining Participatory Approaches In The Design Of Digital Technology And In Urban Planning. Aalto University publication series Doctoral Dissertations 11/2014. Aalto ARTS Books, Helsinki, 2014
 • Sandercock, Leonie: Making the Invisible Visible: A Multicultural Planning History. University of California Press, 1998
 • Sanjek, Roger (ed.): Fieldnotes: The Makings of Anthropology. Cornell University Press, 1990
 • Sillanpää, Pirkko, Salonen, Erja and Laakso, Tommi (eds.): Keski- Espoo – kivikauden kylästä kaupunkikeskukseksi. Keski-Espoo –seura ry, Jyväskylä, 1998
 • Stickdorn, Marc and Schneider, Jakob (eds.): This is Service Design Thinking. Basics – Tools – Cases. BIS Publishers, 2011
 • Staffans, Aija and Väyrynen, Erja (eds.): Oppiva kaupunkisuunnittelu. Arkkitehtuurin julkaisuja 2009/98. Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos, Espoo, 2009
 • Talen, Emily: Design for Diversity. Exploring Socially Mixed Neighborhoods. Architectural Press, Routledge, 2008
 • Taylor, Nigel: Urban Planning Theory since 1945. SAGE Publications Ltd, Chippenham, 2010
 • Tuomi, Jouni and Sarajärvi, Anneli: Laadullinen sisällönanalyysi. Tammi, 2013
 • Tuulaniemi, Juha: Palvelumuotoilu. Talentum Media Oy, Hämeenlinna, 2011
 • Vilkama, Katja: Yhteinen kaupunki, eriytyvät kaupunginosat? Kantaväestön ja maahan muuttajataustaisten asukkaiden alueellinen eriytyminen ja muuttoliike pääkaupunkiseudulla 1992-2006. Tutkimuksia 2011:2. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, 2011

ARTICLES:

 • Brandt, Eva, Eriksen, Mette Agger, Binder, Thomas and Redström, Johan: The Perform Codesign Experiment – on what people actually do and the relation between program and experiment in research through design. In: IASDR2015 INTERPLAY: Proceedings Publication. Popovich, Vesna, Blackler, Alethea, Luh, Ding-Bang, Nimkulrat, Nithikul, Kraal, Ben and Nagai, Yukari (eds.). Brisbane, 2015, pp. 234-249
 • Cross, Nigel: “Designerly Ways of Knowing: Design Discipline Versus Design Science.” In: Design Issues, Volume 17, Number 3 Summer 2001, pp. 49-55
 • Evans, James and Jones, Phil: “The walking interview: Methodology, mobility and place”. In: Applied Geography, 31 (2011), pp. 849-858
 • Fincher, Ruth, Iveson, Kurt, Leitner, Helga and Preston, Valerie: “Planning in the multicultural city: Celebrating diversity or reinforcing difference?” In: Planning in Progress, Volume 92, 2014, pp. 1–55
 • Haque, Nasim and Rosas, Scott: “Concept Mapping of Photovoices: Sequencing and Integrating Methods to Understand Immigrants’ Perceptions of Neighborhood Influences on Health.” In: Family & Community Health, July/September 2010, Volume 33, Issue 3, pp. 193-206
 • Haraway, Donna: “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”. In: Feminist Studies 14, No. 3, 1998, pp. 575-599
 • Harper, Douglas: “Talking about pictures: A case for photo elicitation.” In: Visual Studies 17 (1) 2002, pp.13-26
 • Juujärvi, Soile and Lund, Virpi: ”Participatory action research as a practice of empowerment in deprived communities.” In: Association for Moral Education Conference Proceedings, Vol 41 (2015)
 • Keshavarz, Mahmoud and Maze, Ramia: “Design And Dissensus: Framing And Staging Participation In Design Research”. In: Design Philosophy Papers, Volume 11, Issue 1, pp. 7-30
 • Koskinen, Ilpo, Binder, Thomas and Redström, Johan: “Lab, Field, Gallery, and Beyond.” In: Artifact, 2:1, pp. 46-57
 • Koskinen, Ilpo and Krogh, Peter Gall: “Design Accountability: When Design Research Entangles Theory and Practice.” In: International Journal of Design, Vol. 9, No. 1, 2015, pp. 121-127
 • Kusenbach, Margarethe: “Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research Tool.” In: Ethnography 4 (3) 2003, pp. 455-485
 • Lapintie, Kimmo. ”Voittaako valta järjen? Tieto ja valta kaupunkikehityksessä.” In: Valta Suomessa. Pietikäinen, Petteri (ed.). Gaudeamus Helsinki University Press, Tallinna, 2010
 • Listerborn, Carina: “Kvinnors erfarenheter behöver bli mer synliga om de ska ha inflytande över Rosengårds utveckling.” In: Praktik & Teori, nr 1 2009, pp. 46-48
 • Listerborn, Carina: “Who speaks? And who listens? The relationship between planners and women’s participation in local planning in a multi-cultural urban environment.” In: GeoJournal 70, 2007, pp. 61-74
 • Moisala, Altti: “Osallistamisen menetelmät – tiedonkeruuta ja yhdessä suunnittelua”. VERSUS 4:2 (2013) pp. 1-3
 • Ortiz Escalente, Sara and Gutiérrez Valdivia, Blanca: “Planning from below: using feminist participatory methods to increase women’s participation in urban planning.” In: Gender & Development, 23:1, pp.113-126
 • Pace, Steven: “Writing the self into research: Using grounded theory analytic strategies in autoethnography”. In: TEXT, Griffith University, Qld.: Australasian Association of Writing Programs, Vol. 16, no. 1 (April 2012), pp. 1-15
 • Parker, Brenda: ”Gender, Cities, and Planning.” In: The Oxford Handbook of Urban Planning. Crane, Randall and Weber, Rachel (eds.). Oxford University Press, New York, 2012, pp. 609-633
 • Pedgley, Owain: “Capturing and analysing own design activity”. In: Design Studies, Volume 28, Issue 5, September 2007, pp. 463–483
 • Petrescu, Doina: ”Relationscapes: Mapping agencies of relational practice in architecture”. In: City, Culture and Society 3 (2012), pp. 135-140
 • Poutanen, Petro, Botero, Andrea, Marttila, Sanna and Villi, Mikko: “Everyday self-organising social movements and the role of social media in citizen engagement.” In: Sphera Publica, Vol. 15, 2015, pp. 2-20
 • Qadeer, Mohammad Abdul: “Pluralistic Planning for Multicultural Cities: The Canadian Practice.” In: Journal of the American Planning Association, Volume 63, Issue 4, 1997, pp. 481-494
 • Qadeer, Mohammad Abdul: “Urban Planning and Multiculturalism”. In: Plan, Juillet, Août, Septembre 2000, Vol. 40, No 4, pp. 16-18
 • Qadeer, Mohammad Abdul: “What is this thing called MULTICULTURAL PLANNING?”. In: Plan Canada, Special Edition: Welcoming Communities: Planning for Diverse Populations, 2009, pp. 10-13
 • Qadeer, Mohammad Abdul and Agrawal, Sandeep Kumar: “The Practice of Multicultural Planning in American and Canadian Cities.” In: Canadian Journal of Urban Research, 2011, Vol. 20(1), pp. 132-156
 • Rahder, Barbara ja Milgrom, Richard: ”The Uncertain City: Making Space(s) for difference.” Canadian Journal of Urban Research, 13(1) 2004, ss. 27-45
 • Rendell, Jane: “Critical Spatial Practices: Setting Out A Feminist Approach to some Modes and What Matters in Architecture.” In: Feminist Practices: Interdisciplinary Approaches to Women in Architecture. Lori A. Brown (ed.). Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2011
 • Salgado, Mariana and Galanakis, Michail: “’…so what?’ – Limitations of Participatory Design on Decision-making in Urban Planning.” In: Proceedings of the 13th Participatory Design Conference: Short Papers, Industry Cases, Workshop Descriptions, Doctoral Consortium papers, and Keynote abstracts, Volume 2, pp. 5-8
 • Sandercock, Leonie: “Towards a Planning Imagination for the 21st Century.” In: Journal of the American Planning Association, Spring 2004, Vol. 70 Issue 2, pp. 133-141
 • Sandercock, Leonie: “When Strangers Become Neighbours: Managing Cities of Difference.” In: Planning Theory & Practice, Volume 1, Issue 1, 2000, pp.13-30
 • Sanoff, Henry: “Multiple views of participatory design”. In: Archnet-IJAR, Volume 2 – Issue 1, March 2008, pp. 57-69
 • Seitz, Virginia: “A New Model: Participatory Planning for Sustainable Community Development.” In: Race, Poverty & the Environment, Volume 8, No. 1 (Winter 2001), pp. 8-11
 • van der Horst, Hilje and Ouwehand, André: “‘Multicultural Planning’ as a Contested Device in Urban Renewal and Housing. Reflections from the Netherlands. ” In: Urban Studies, March 2012, vol. 49, no. 4, pp. 861-875
 • Wallin, Sirkku: “Kaupunkisuunnittelua ja itseorganisoituvaa toimintaa. Kertomus Helsingin Herttoniemenrannan muutoksesta.” In: Alue ja ympäristö 44:1 (2015), pp. 17-30
 • Wang, Caroline C: “Photovoice: A Participatory Action Research Strategy Applied to Women’s Health.” In: Journal of Women’s Health, Volume 8, Number 2, pp. 185-192
 • Yan-chi Kwok, Jackie and Ku, Hok-Bu: ”Making habitable space together with female Chinese immigrants to Hong Kong. An interdisciplinary participatory action research project.” In: Action Research, September 2008, vol. 6, no. 3, pp. 261-283

INTERNET:

 • Brandt, Eva and Binder, Thomas: “Experimental design research: Genealogy – Intervention – Argument.” In: International Association of Societies of Design Research, Hong Kong, 2007. https://www.researchgate.net/
 • Helminen, Marja-Liisa: ”Pääseekö ’maahanmuuttajuudesta’ ikinä eroon?”. Tieto&trendit-blog 21.4.2016. www.tilastokeskus.fi
 • Kolb, B.: “Involving, Sharing, Analysing – Potential of the Participatory Photo Interview.” In: Forum Qualitative Social Research 9, No. 3, Art. 12, 2008, http://www.qualitative-research.net/fqs/
 • Lonkila, Kirsi-Marja, Vierikko, Kati and Pietikäinen, Jaana: ”Kaavoihin kangistunut? – Tutkimustiedon hyödyntäminen kaavoitusprosessissa”. Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta 1/2015. www.ymparistotiedonfoorumi.fi
 • Lund, Virpi and Juujärvi, Soile: ”Change Laboratory as a method of innovation in an Urban Living Lab”. At: http://www.scribd.com/doc/276089123/ENoLL-Research-Day-Conference-Proceedings-2015, Volume: ENoLL Research Day Conference Proceedings 2015, pp. 68–78
 • Wide, Jessica and Hudson, Christina: “Den jämställda staden? Om jämställdhet och delaktighet i stadsplaneringen.”. In: DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet. http://umu.diva-portal.org